Foto galerija
Video galerija
Simboli
Himna
E-mail

H53
Pust v Cerknici
Kraški pust
Stri�ek

       >>Novice

9. dobrodelno stojnico »NAJ NA BO�I� NIH�E NE �UTI POMANJKANJA«.
Bo�i�ek s pomo�niki vas prisr�no vabi. Stojnica bo na tr�nici v Tolminu in sicer 24.12.2018 od 09,00 – 13,00 ure. Dobilo se bo kaj za naše �elod�ke (hrana+pija�a), pa tudi za naša ušesa bo kaj, in še kaj se bo našlo, saj bo vendar tu Bo�i�ek. Vabljeni tudi otroci. Kot �e nekaj let bo tudi letos igrala skupina Frika.

REDNI LETNI OB�NI ZBOR DRUŠTVA 09.12.2018
Po dveh nesklep�nih IOZ, smo bili tokrat sklep�ni. Pregledali smo delovanje društva tekom leta in ugotovili, da smo kljub dolo�enim te�avam vse zastavljene naloge izpeljali. Izvolili smo novo vodstvo – UO ter mu za�eleli aktivno in uspešno delo in izvedbo vseh zadanih nalog. Vzdušje je bilo ponovno prijetno in veselo. Ob koncu leta pa nismo pozabiti še na dva �lana-jubilanta in jima podarili sliko z naših nastopov.

PRAZNOVANJE OKROGLE OBLETNICE �ANIC IRME BRATU� IN ROZALIJE LIPUŠ�EK – SREDA, 21.11.2018
Kot vsako leto, je tudi letos nekaj �lanov/ic dopolnilo okroglo obletnico. Na skupno praznovanje sta �lane povabili Irma in Rozi. Zbrali smo se v velikem številu in se z njima poveselili. �elimo jima veliko zdravja in lepih trenutkov v dru�bi TPM.

NEDELJA, 07.07.2018 – KULTURNI VIKEND, VOL�E
Turisti�no društvo Vol�e vsako leto priredi v za�etku julija kulturni vikend. Tokrat so se odlo�ili, da dajo prednost doma�im skupinam, da se predstavijo v za�etku sobotnega ve�era. Povabili so k sodelovanju tudi našo skupino Frika, katera se je odli�no predstavila.

SOBOTA, 09.06.2018 – NO� NA JEZERU
Tudi letos smo bili povabljeni k sodelovanju na prireditvi No� na jezeru na Mostu na So�i. Vabilu smo se, kot vedno tudi tokrat z veseljem odzvali. 

�al izredni ob�ni zbor ni bil sklep�en.

VABILO NA IZREDNI OB�NI ZBOR
Vabimo vas na izredni ob�ni zbor, ki bo v soboto, 2.6.2018 ob 11h v prostorih društva - Pod Klancem 1 v Tolminu.
Vabilo ...

SREDA, 14.02.2018 – POGREB PUSTA
Navadno se vsaka lepa stvar tudi enkrat kon�a in tako je tudi s PUSTOM, �al ni zdr�al ve� vseh naporov. �e ob 07:00 smo mu pripravili �aro pred blagovnico, kjer je bil vse do pogreba do 16: 30 ure. Stalno je bilo nekaj �lanov pri njem �ez dan, ob 16:00 uri pa so se zbrali še drugi �lani. Nekaj pa jih je tudi omagalo. Pogrebni ceremonial se je pri�el ob 16:20 uri in nato smo odšli za pogrebom do mostu �ez reko Tolminko, kjer smo stresli pepel pokojnika. Po kon�anem pogrebu smo poskrbeli še za instrumente in vse ostale rekvizite, ter odšli na zaslu�eno »oprano« joto v gostilno Pri Martini.

PUSTNI TOREK – 1. GROFOVA POVORKA V TOLMINU 13.02.2018
Letos smo se na UO Tminske Pustne Muzike odlo�ili, da organiziramo povorko v Tolminu. Odlo�ili smo se za kostume PLANŠARJEV.
Zbrali smo se pred barom Grad ob 14:00 uri. Instrumente je pripeljal Mitja. Najprej smo, kot vedno zaigrali naši sponzorki g. Martini Klanjš�ek.
Za tem, pa se odpravili na nastop v Domu upokojencev, kjer smo razveseljevali njihove varovance.

Na letošnjo povorko smo k sodelovanju povabili tudi OŠ Tolmin in OŠ Most na So�i. Veseli smo, da so se odzvali v tako velikem številu.
Od Doma upokojencev smo krenili ob 15,50 uri in prispeli na priklju�ek iz Pregljevega trga na Gregor�i�evo ulico po programu ob 16,00 uri, kjer je Silva �e imela formirano povorko po skupinah in kaj kmalu je povorka krenila po na�rtovani poti �ez semaforizirano kri�iš�e, mimo hotela Dvorec po Dijaški ulici, pred barom Baron zavila levo in prišla za policijsko postajo v stari del mesta k fontani. Povorka se je nadaljevala mimo agencije Metulj po Cankarjevi ulici do M bara do pred hotela Dvorec, kjer je zavila levo na Mestni trg do vhoda na teraso (levo) hotela Dvorec. Tu se je povorka ustavila. TPM je pa nadaljevala do pred Muzeja, kjer je zaigrala še eno melodijo, nato pa z igranjem prekinila.
Voditeljica in ocenjevalna komisija so �e bili na mestu - na stopniš�u pred Penzionom Rutar. Voditeljica je klicala najprej posamezne maske in to skupinske, da so se predstavile. Maske/skupine so se po predstavitvi umaknili na teraso hotela Dvorec, kjer so jih �akale miške in topel �aj.
Po zbranih ocenah komisije so bile podeljene prve 3 nagrade za posami�ne in skupinske maske.
Grof pa je podelil zahvale tudi vsem, ki so kakorkoli pomagali pri povorki.
Vreme je bilo lepo, a hladno, kar je glede na datum tudi bilo pri�akovati. Otroci so tako kmalu po razglasitvi nagrad odšli domov. Verjamemo, da veseli tudi tisti, ki niso prejeli nagrad, saj je bil to kljub temu za ve�ino en dogodek, katerega še niso imeli prilike do�iveti. �elimo si, da bi jim ga lahko omogo�ili tudi v prihodnje.
Ostali gostje pa so se lahko pogreli in vse skupaj »strokovno« predebatirali v hotelu Dvorec.
�lani Tminske Pustne Muzike smo morali svoj nastop nadaljevati po programu »Ad kantona da kantona da tazadne betule«. Obiskali smo kantone: M bar, Alpi bar, bar na avtobusni postaji, bar Paradizo, bar Grad, Okrep�evalnica So�a in zaklju�ili v Gostilna pri Martini. Bilo je lepo, veselo a kljub vsemu je bil za nami dolg in naporen dan.

OBISK �UPANA OB�INE TOLMIN
Po kon�anem javljanju v oddajo TV SLO 1, je padla ideja, da obiš�emo �upana ob�ine Tolmin . Ni trajalo dolgo in �e smo bili na poti. Kaj hitro se je na hodniku zbralo kar nekaj uslu�bencev in seveda tudi �upan. �upan g. Uroš Bre�an nam je povedal, da nas je spremljal tudi na povorki na Bledu in nam za�elel uspešno naprej.

 

JAVLJANJE V PROGRAM TV SLO 1 – oddajo DOBRO JUTRO – pustni torek 13.02.2018
Dobili smo vabilo, da se predstavimo TV SLO 1 z javljanjem v oddajo Dobro jutro. Glede na to, da smo sami bili dejavni �e tri dni pred tem – petek- kaleda, sobota- gostovanje v Beljaku, nedelja – gostovanje na Bledu, ponedeljek je bil kar obilen tudi s sne�enjem, poleg tega pa smo bili še organizatorji pustne povorke v Tolminu na isti dan, smo bili �e kar malo v skrbeh, kako bomo lahko vse pravilno izpeljali. A dogodki so se odvijali po programu in ob 08,45 uri smo se �e zbrali na Mestnem trgu pred hotelom Dvorec v Tolminu. V �asu od 09,00 – 10,30 ure smo se javili v oddajo Dobro jutro 3 x.

 

GOSTOVANJA
NEDELJA: 11.02.2018 – gostovanje na BLEDU
Pred tremi leti smo na Bledu �e gostovali. Na �eljo organizatorja smo tudi tokrat imeli kostume »Ad Tminsk'ga grafa muzika«
Zbrali smo se ob 11:30 uri na �elezniški postaji Most na So�i, saj je instrumente pripeljal Mitja.
Na Bled smo prispeli ob 13:05 uri , kjer nas je �e �akal avtobus. Avtobus je bil cel dan naš, tako da smo lahko osebne stvari pustili v avtobusu. Najprej smo odšli na kosilo, nato pa na prostor kjer se je formirala povorka.
15:00 uri pri�etek povorke
Po povorki smo se predstavili še enkrat v trgovskem centru, kjer nas je tudi obiskal �upan ob�ine Bled g. Fajfar. Nato smo odšli v pizzerijo ob drsališ�u, kjer je bilo prijetno toplo. Tu smo se najprej predstavili – pustna muzika, nato pa še Frika. Ob tej priliki smo dobili tudi vabilo na nastop v mesecu oktobru.
Ob 07,00 uri smo bili dogovorjeni s prevoznikom avtobusa in nas je odpeljal nazaj na �elezniško postajo Bled. Po prihodu vlaka na Most na So�i ob 20:29 uri smo se z lastnimi vozili odpeljemo do Gostilne Slap, kjer so nas pogostili. Seveda smo tudi tu zaigrali. Ob odhodu je za instrumente poskrbel skladiš�nik Mitja.

SOBOTA, 10.02.2018 – gostovanje - KARNEVAL BELJAK - Avstrija
Za gostovanje smo se oblekli v kostume AD TMINSK'GA GRAFA MUZIKA. Zbrali smo se na parkiriš�u pred našimi prostori ob 07:00 uri. Poskrbeli za instrumente, preverili še enkrat vse glede kostumov in ob 07:30 uri startali. Ko smo preverili prevoznost cest smo ugotovili, da je cesta �ez Predil prevozna in bili veseli, saj se nam ni ve� mudilo. Med potjo smo se kot navadno ustavili za jutranjo kavo in WC in ob 11:30 uri prišli v Beljak – trgovski center Spar, kjer smo imeli kosilo. �e takoj ob prihodu nas je pri�akal organizator in nas usmeril. �akalo nas je tudi �e parkirno mesto.
Od 13:00 – 14:00 ure so se zbirale maske in formirala povorka. Sama povorka je trajala pribli�no 2 uri. Sodelovalo je ogromno razli�nih mask. Povorko pa je spremljalo tudi veliko število gledalcev. Za 16:30 uro je bila napovedana razglasitev nagrad. �al je do 18,00 ure nismo do�akali. U�ivali smo v izjemnem vzdušju, a po dolo�enem �asu je postalo vseeno hladno in ob 18,00 uri smo se odlo�ili, da gremo proti domu. Odhod ob 18:00 uri je bil predviden tudi po programu. Tudi vrnili smo se �ez Predil in v gostilni �vikar na bovškem imeli postanek, se malo pretegnili , popili in zaplesali, nato pa pot nadaljevali domu. Za instrumente je poskrbel Mitja.

PETEK, 09.02.2018 – KALEDA
�lani smo se zbrali �e takoj po 14,30 uri. Obiskala nas je v naših prostorih tudi novinarka radia Koper ga. Mariša Bizjak. Predstavili smo ji naše delovanje in program.
Ob 15:00 uri pa smo �e bili pripravljeni na odhod »U kaleda« . Prvi postanek je bil v Vol�ah - sirarstvo Konec. V nadaljevanju smo obiskali še
- �iginj – Sobe Silva,
- Okrep�evalnica Jezero Most na So�i
- Bife pri Miklav�u – Most na So�i
- Bar pri Siberju – Poljubinj
- Gostilna Korita, Zatolmin
- Gostilna pri Štefanu, Zatolmin
- Pizzerija Pri noni
- Kavarna Kasarna
Z obiskom dogovorjenih lokacij smo zaklju�ili še ob »primerni« uri, saj nas je naslednji dan �akalo gostovanje v Beljaku.

PETEK, 02.02.2018
18:00 - 4. vaje
- Po vajah razdelitev manjkajo�ih kostumov. (kaleda …)
20:00 sestanek TPM (Bar Kavarna Kasarna)

SOBOTA, 27.01.2018
OTVORITEV NOVIH PROSTOROV :Na Logu, nad trgovino Laharnar ob 10,00 URI
Otvoritve se je sicer udele�ilo manj ljudi kot je bilo pri�akovano, tisti, ki so prišli, so bili vidno zadovoljni z ureditvijo prostora in programom, tako da je vse potekalo v prijetnem vzdušju. Vabila se je udele�il tudi �upan ob�ine Tolmin g. Uroš Bre�an, kateri nam je namenil pohvalne in vzpodbudne besede.

PETEK, 26.01.2018
18:00 - 3. vaje
- Po vajah razdelitev kostumov »Ad tminsk'ga grafa muzika«
20:00 sestanek TPM (Bar Kavarna Kasarna)

PETEK, 19.01.2018
18:00 - 2. vaje
20:00 sestanek TPM (Bar Kavarna Kasarna)

PETEK 12.01.2018
18:00 - 1. vaje
20:00 sestanek TPM (Bar Kavarna Kasarna)

 

06.01.2018 – PUSTNO NOVO LETO
�lani tminske pustne muzike smo se letos prvi� zbrali na praznovanju pustnega novega leta in to v svojih novih prostorih. Vzdušje je bilo veselo in prijetno. Misli pa so nam �e uhajale na naše prve aktivnosti, vaje, saj je letos Pust �e 13.02.2018 in bomo z vajami tako pri�eli �e v petek 12.01.2018.

VABILO NA OTVORITEV NOVIH PROSTOROV DRUŠTVA

Vse ljubitelje Tminske Pustne Muzike
vabimo dne 27.01.2018 ob 10,00 uri
na otvoritev društvenih prostorov
na Logu, Pod klancem 1
(nad trgovino Laharnar, vhod Artfit Studio)

Prisr�no vabljeni!

 

POZIV ZA PRIJAVE NA PUSTNO POVORKO
Dogodek: PUSTNI TOREK - 1. GrOfova povorka v Tolminu
Datum: 13.02.2018
Ura: 16,00
Kraj: Tolmin

Kot vsako leto, bo Tminska Pustna Muzika tudi letos na pustni torek aktivna v Tolminu.

Letos prvi� organizira PUSTNO – GROFOVO POVORKO v Tolminu.

Zbirališ�e mask bo na Pregljevem trgu od 15,30 – 16,00 ure dalje, kjer bodo prijavljene maske/skupine dobile številke. Povorka bo potekala �ez glavno kri�iš�e po Dijaški ulici in zaokro�ila �ez stari del mesta nazaj pred hotel Dvorec, kjer se bodo skupine predstavile komisiji.

Maske so lahko posami�ne ali skupinske. Vse maske in skupine, katere �elijo biti ocenjene, se morajo prijaviti na:
- tpm.1955@gmail.com, ali
- Telefon 041 473 611
- Najkasneje do 09.02.2018

Ob prijavi boste dobili vsa potrebna navodila. Maske in skupine 1-3 mesta bodo nagrajene.

Povorki se lahko na Pregljevem ali Mestnem trgu pridru�ijo tudi vse ostale maske in skupine.

Vabljeni

 

1.Himna (integralna)
2.Himna (razsirjena)
3.Himna (gola)
4.Program
5.Livek 2010 (foto)
6.Videogalerija

--] TPM � Copyright 2003 graphics, design Lara-K . Webmaster [--